What does the name Ajatasmatru mean? What is the meaning of the name Ajatasmatru?

Meaning of Ajatasmatru: Name Ajatasmatru in the Bengali origin, means A man who has no enemies. Name Ajatasmatru is of Bengali origin and is a Boy name. People with name Ajatasmatru are usuallyby religion.